Tag Archives: Jai Jai Omkareswar Jai Jai Jai Mamleshwar

Jai Jai Omkareswar Jai Jai Jai Mamleshwar – Lyrics

Jai Jai Omkareswar Jai Jai Jai Mamleshwar – Lyrics Jai Jai Omkareswar Jai Jai Jai Mamleshwar Jai Jai Omkareswar Jai Jai Jai Mamleshwar Jai Jai Omkareswar Jai Jai Jai Mamleshwar Jai Jai Omkareswar Jai Jai Jai Mamleshwar Om Jai Omkar Margatha Jai Mamleshwar Sukhdata Bhakti Tihaahari Karke Prani Bin Mange Sab Paa Jata Jai Jaiā€¦ Read More »