Satsang Bhajan Tara Hai Sara Jamana Shyam Humko Bhi Taro – Lyrics

By | April 25, 2017

Satsang Bhajan: Tara Hai Sara Jamana Shyam Humko Bhi Taro – Lyrics

Tara Hai Sara Jamana Shyam Humko Bhi Taro
Tara Hai Sara Jamana Shyam Humko Bhi Taro

Tara Hai Sara Jamana Shyam Humko Bhi Taaro
Tara Hai Sara Jamana Shyam Humko Bhi Taaro

Humko Bhi Taaro Shayam Humko Bhi Taaro
Humko Bhi Taaro Shayam Humko Bhi Taaro

Tara Hai Sara Jamana Shyam Humko Bhi Taaro
Tara Hai Sara Jamana Shyam Humko Bhi Taaro

Humne Suna Hai Shyam Meera Ko Taara
Humne Suna Hai Shyam Meera Ko Taara

Meera Ko Taara Shyam Meera Ko Taara
Meera Ko Taara Shyam Meera Ko Taara

Veena Ka Karke Bahana Humko Bhi Taaro
Veena Ka Karke Bahana Humko Bhi Taaro

Humko Bhi Taaro Shayam Humko Bhi Taaro
Humko Bhi Taaro Shayam Humko Bhi Taaro

Tara Hai Sara Jamana Shyam Humko Bhi Taaro
Tara Hai Sara Jamana Shyam Humko Bhi Taaro

Humne Suna Hai Shyam Dropadi Ko Taara
Humne Suna Hai Shyam Dropadi Ko Taara

Dropadi Ko Taara Shyam Dropadi Ko Taara

Saari Ka Karke Bahana Humko Bhi Taaro

Humko Bhi Taaro Shayam Humko Bhi Taaro
Humko Bhi Taaro Shayam Humko Bhi Taaro

Tara Hai Sara Jamana Shyam Humko Bhi Taaro
Tara Hai Sara Jamana Shyam Humko Bhi Taaro

Humne Suna Hai Shyam Upaja Ko Taara
Humne Suna Hai Shyam Upaja Ko Taara

Upaja Ko Taara Shyam Upaja Ko Taara

Chandan Ka Karke Bahana Humko Bhi Taaro

Humko Bhi Taaro Shayam Humko Bhi Taaro
Humko Bhi Taaro Shayam Humko Bhi Taaro

Tara Hai Sara Jamana Shyam Humko Bhi Taaro
Tara Hai Sara Jamana Shyam Humko Bhi Taaro

Humne Suna Hai Shyam Gadika Ko Taara
Humne Suna Hai Shyam Gadika Ko Taara

Gadika Ko Taara Shyam Gadika Ko Taara
Gadika Ko Taara Shyam Gadika Ko Taara

Tote Ka Karke Bahana Humko Bhi Taaro
Tote Ka Karke Bahana Humko Bhi Taaro

Humko Bhi Taaro Shayam Humko Bhi Taaro
Humko Bhi Taaro Shayam Humko Bhi Taaro

Tara Hai Sara Jamana Shyam Humko Bhi Taaro
Tara Hai Sara Jamana Shyam Humko Bhi Taaro

Humne Suna Hai Shyam Arjun Ko Taara
Humne Suna Hai Shyam Arjun Ko Taara

Arjun Ko Taara Shyam Arjun Ko Taara

Geeta Ka Karke Bahana Humko Bhi Taaro

Humko Bhi Taaro Shayam Humko Bhi Taaro
Humko Bhi Taaro Shayam Humko Bhi Taaro

Tara Hai Sara Jamana Shyam Humko Bhi Taaro
Tara Hai Sara Jamana Shyam Humko Bhi Taaro