Musafir Yun Kyo Bhatke Re Le Hari Ko Naam Kaam Tero Kabhi Nahi Atke Re Musafir Yun Kyo Bhatke Re – Lyrics

By | February 7, 2017

Musafir Yun Kyo Bhatke Re Le Hari Ko Naam Kaam Tero Kabhi Nahi Atke Re Musafir Yun Kyo Bhatke Re – Lyrics

Musafir Yun Kyo Bhatke Re
Musafir Yun Kyo Bhatke Re
Le Hari Ko Naam Kaam Tero Kabhi Nahi Atke Re
Musafir Yun Kyo Bhatke Re
Musafir Yun Kyo Bhatke Re

Musafir Yun Kyo Bhatke Re
Musafir Yun Kyo Bhatke Re
Le Hari Ko Naam Kaam Tero Kabhi Nahi Atke Re
Musafir Yun Kyo Bhatke Re
Musafir Yun Kyo Bhatke Re

Musafir Yun Kyo Bhatke Re
Musafir Yun Kyo Bhatke Re
Le Hari Ko Naam Kaam Tero Kabhi Nahi Atke Re
Musafir Yun Kyo Bhatke Re
Musafir Yun Kyo Bhatke Re

Kabhi Garabh Me Ulta Latke Kabhi Chaurasi Bhatke
Kabhi Garabh Me Ulta Latke Kabhi Chaurasi Bhatke

Kabhi Vaitarni Me Gota Khave
Kabhi Vaitarni Me Gota Khave
Kabhi Bhavar Me Atke Re

Musafir Yun Kyo Bhatke Re
Musafir Yun Kyo Bhatke Re
Le Hari Ko Naam Kaam Tero Kabhi Nahi Atke Re
Musafir Yun Kyo Bhatke Re
Musafir Yun Kyo Bhatke Re

Kabhi Vaitarni Me Gota Khave
Kabhi Vaitarni Me Gota Khave
Kabhi Bhavar Me Atke

Musafir Yun Kyo Bhatke Re
Musafir Yun Kyo Bhatke Re
Le Hari Ko Naam Kaam Tero Kabhi Nahi Atke Re
Musafir Yun Kyo Bhatke Re
Musafir Yun Kyo Bhatke Re

Kabhi Iss Darr Pe Kabhi Uss Darr Kabhi Udhar Me Atke
Kabhi Iss Darr Pe Kabhi Uss Darr Kabhi Udhar Me Atke

Kabhi Idhar Aur Kabhi Udhar Se
Kabhi Idhar Aur Kabhi Udhar Se
Kabhi Adhar Me Latke Re

Musafir Yun Kyo Bhatke Re
Musafir Yun Kyo Bhatke Re
Le Hari Ko Naam Kaam Tero Kabhi Nahi Atke Re
Musafir Yun Kyo Bhatke Re
Musafir Yun Kyo Bhatke Re

Musafir Yun Kyo Bhatke Re
Musafir Yun Kyo Bhatke Re
Le Hari Ko Naam Kaam Tero Kabhi Nahi Atke Re
Musafir Yun Kyo Bhatke Re
Musafir Yun Kyo Bhatke Re