Krishna Bhajans Kadam Ke Neeche Kadam Ke Neeche Yashuda Ke Chhaiya – Lyrics

By | April 3, 2017

Krishna Bhajans: Kadam Ke Neeche Kadam Ke Neeche Yashuda Ke Chhaiya – Lyrics

Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Yashuda Ke
Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche

Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche

Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Yashuda Ke
Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche
Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche

Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche

Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche

Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche

Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche

More Mukut Sir Lahra Leve
More Mukut Sir Lahra Leve
More Mukut Sir Lahra Leve
More Mukut Sir Lahra Leve
Lahra Leve
Lahra Leve
Lahra Leve
Lahra Leve

Tu Lat Latkaja Kadam Ke Neeche
Tu Lat Latkaja Kadam Ke Neeche
Lat Latkaja Kadam Ke Neeche
Lat Latkaja Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche

Yashuda Ke
Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche

Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche

Koyaliya Si Kook Kook Ke
Koyaliya Si Kook Kook Ke
Koyaliya Si Kook Kook Ke
Koyaliya Si Kook Kook Ke
Kook Kook Ke
Kook Kook Ke
Kook Kook Ke
Kook Kook Ke

Mohi Bula Ja Kadam Ke Neeche
Mohi Bula Ja Kadam Ke Neeche
Mohi Bula Ja Kadam Ke Neeche
Mohi Bula Ja Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche

Yashuda Ke
Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche
Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche

Dadhi Bechan Mai Ghar Se Niksi
Dadhi Bechan Mai Ghar Se Niksi
Dadhi Bechan Mai Ghar Se Niksi
Dadhi Bechan Mai Ghar Se Niksi
Ghar Se Niksi
Ghar Se Niksi
Ghar Se Niksi
Ghar Se Niksi

Dagar Me Aaaja Kadam Ke Neeche
Tu Dagar Me Aaaja Kadam Ke Neeche
Tu Dagar Me Aaaja Kadam Ke Neeche
Dagar Me Aaaja Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche

Yashuda Ke
Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche
Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche

Hare Bans Ki Basuriya Teri
Hare Bans Ki Basuriya Teri
Hare Bans Ki Basuriya Teri
Hare Bans Ki Basuriya Teri
Basuriya Teri
Basuriya Teri
Basuriya Teri
Basuriya Teri

Madhur Baja Kadam Ke Neeche
O Madhur Baja Kadam Ke Neeche
Tu Madhur Baja Kadam Ke Neeche
Tu Madhur Baja Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche

Yashuda Ke
Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche
Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche

Bundan Barse Kaari Kawariya
Bundan Barse Kaari Kawariya
Bundan Barse Kaari Kawariya
Bundan Barse Kaari Kawariya

Tanak Udaa Ja Kadam Ke Neeche
Tanak Udaa Ja Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche

Yashuda Ke
Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche
Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche

Panghat Pe Mai Nayve Jaau
Panghat Pe Mai Nayve Jaau
Panghat Pe Mai Nayve Jaau
Panghat Pe Mai Nayve Jaau
Nayve Jaau
Nayve Jaau
Nayve Jaau
Nayve Jaau

Tu Jamuna Pe Aaja Kadam Ke Neeche
Tu Jamuna Pe Aaja Kadam Ke Neeche
Tu Jamuna Pe Aaja Kadam Ke Neeche
Tu Jamuna Pe Aaja Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche
Kadam Ke Neeche

Yashuda Ke
Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche
Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche

Yashuda Ke
Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche
Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche

Yashuda Ke
Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche
Yashuda Ke Chhaiya Aaja
Kadam Ke Neeche