Ganesh Mantra Shri Ganesh Mantra Shlok – Lyrics

By | April 1, 2017

Ganesh Mantra: Shri Ganesh Mantra Shlok – Lyrics

Shri Ganesh Mantra Shlok
Shri Ganesh Mantra Shlok

Vakra Tund Mahakay Surya Koti Samprabhah
Nirvighnam Kurume Dev Shubh Kkaryeshu Sarvada

Vakra Tund Mahakay Surya Koti Samprabhah
Nirvighnam Kurume Dev Shubh Kkaryeshu Sarvada

Om Gan Gadapatye Namaha
Om Gan Gadapatye Namaha

Om Gan Gadapatye Namaha
Om Gan Gadapatye Namaha