Anmol Bhajan Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu Tere Roop Anek Tu Ek Hi Hai – Lyrics

By | April 13, 2017

Anmol Bhajan: Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu Tere Roop Anek Tu Ek Hi Hai – Lyrics

Har Jagah Hajir Hai Nazir
Per Nazar Aata Nahi

Yog Sadhana Ke Bina Usko Koi Paata Nahi

Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu
Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu

Tere Roop Anek Tu Ek Hi Hai
Tere Roop Anek Tu Ek Hi Hai

Tere Roop Anek Tu Ek Hi Hai
Tere Roop Anek Tu Ek Hi Hai

Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu
Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu

Tere Roop Anek Tu Ek Hi Hai
Tere Roop Anek Tu Ek Hi Hai

Sagar Se Chala Badal Banker
Badal Se Chala Paani Banker

Sagar Se Chala Badal Banker
Badal Se Chala Paani Banker

Naharo Me Chala Nadiyo Me Chala
Pholo Me Mool Tu Ek Hi Hai

Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu
Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu

Tere Roop Anek Tu Ek Hi Hai
Tere Roop Anek Tu Ek Hi Hai

Prathvi Se Chala Sona Bankar
Sone Se Chala Gahana Bankar

Prathvi Se Chala Sona Bankar
Sone Se Chala Gahana Bankar

Nathuni Me Chala Hasuli Me Chala
Kangan Me Mool Tu Ek Hi Hai

Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu
Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu

Tere Roop Anek Tu Ek Hi Hai
Tere Roop Anek Tu Ek Hi Hai

Ishwar Se Chala Brahama Bankar
Brahama Se Chala Prani Bankar

Manush Me Chala Pashuo Me Chala
Pakshiyo Me Mool Tu Ek Hi Hai

Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu
Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu

Tere Roop Anek Tu Ek Hi Hai
Tere Roop Anek Tu Ek Hi Hai

NayaAskhar Se Chala Askhar Bankar
Askhar Se Chala Hai Kshar Bankar

NayaAskhar Se Chala Askhar Bankar
Askhar Se Chala Hai Kshar Bankar

Vo Aang Me Chala Sohang Me Chala
Hai Satya Mool Tu Ek Hi Hai

Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu
Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu

Tere Roop Anek Tu Ek Hi Hai
Tere Roop Anek Tu Ek Hi Hai

Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu
Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu

Tere Roop Anek Tu Ek Hi Hai
Tere Roop Anek Tu Ek Hi Hai

Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu
Her Desh Mein Tu Har Bhesh Mein Tu

Tere Roop Anek Tu Ek Hi Hai
Tere Roop Anek Tu Ek Hi Hai